Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:46:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/1/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 42 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĽn. zm.)

 Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:§ 1

Zmienia się Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, przyjęty uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiana Planu stanowi integralną część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i nie powoduje utraty mocy jego ustaleń, a jedynie ich uszczegółowienie w obszarze objętym zmianą Planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 11:25:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713