Czas wygenerowania treści 2020-06-02 16:28:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/52/8/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Dokonuje się zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionego uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr II/29/20/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku, uchwałą Nr III/12/17/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku oraz uchwałą Nr III/40/12/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku, poprzez zmianę § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Siedzibą Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest miasto Katowice, ul. Sokolska 65.”


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-06-2010 13:39:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713