Czas wygenerowania treści 2020-10-27 18:25:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie:
przyjęcia Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 91 ust. 1 oraz ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Przyjmuje się Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załączniki do uchwały:

Załącznik do uchwały Nr III/52/15/2010 - Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-06-2010 12:14:28
Ostatnia aktualizacja: 22-06-2010 14:30:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713