Czas wygenerowania treści 2020-06-06 05:32:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/48/11/2010 z dnia 17 marca 2010 roku
w sprawie:
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 46 ust. 8
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z póĽn. zm.)
po zasięgnięciu opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Ministra Zdrowia

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Nie określa się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych w 2010 roku na terenie województwa śląskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-03-2010 12:23:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713