Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:20:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/46/9/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. c
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 217 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z § 3 ust. 1 tiret 2
uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010

§ 1


1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 70.000.000 zł, zwany dalej ,,kredytem”, na okres 10 lat.

2. Kredyt przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych Województwa Śląskiego. 3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do uwzględnienia następujących warunków zaciągnięcia kredytu:


a) uruchomienie środków kredytu nastąpi w transzach odpowiadających faktycznym wydatkom Województwa Śląskiego na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2,

b) spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych do końca 2020 roku,

c) odroczenie spłaty w stosunku do odsetek: do 31 marca 2011 roku,

d) okres karencji w stosunku do kapitału: do 31 marca 2011 roku.§ 2


1. Ustala się, iż zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie dochód Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Koszty uruchomienia kredytu pokryje się w bieżącym roku budżetowym.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-01-2010 14:01:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713