Czas wygenerowania treści 2020-09-29 01:53:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/46/8/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. c
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 217 ust. 2 pkt 2 i art. 264 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z § 3 ust. 1 tiret 2
uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010

§ 1


1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 145.200.000 zł, zwany dalej ,,kredytem”, na okres 10 lat.

2. Kredyt przeznacza się na realizację zadania pod nazwą: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do uwzględnienia następujących warunków zaciągnięcia kredytu:


a) uruchomienie środków kredytu nastąpi w transzach odpowiadających faktycznym wydatkom Województwa Śląskiego na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2,

b) spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych do końca 2020 roku,

c) odroczenie spłaty w stosunku do odsetek: do 31 marca 2011 roku,

d) okres karencji w stosunku do kapitału: do 31 marca 2011 roku.§ 2


1. Ustala się, iż zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie dochód Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Koszty uruchomienia kredytu pokryje się w bieżącym roku budżetowym.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-01-2010 13:58:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713