Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:42:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/42/4/2009 z dnia 16 września 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

1. Wprowadza się 6 nowych zadań


w zakresie komunikacji (inwestycje polegające na budownictwie):Poz. Nr 11 – „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”. Wartość kosztorysowa zadania zostanie ustalona po opracowaniu dokumentacji.w zakresie ochrony zdrowia:Poz. Nr 13 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - „Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi – 7.258.217 zł.

Poz. Nr 29 – Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku „Informatyzacja Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi – 6.300.000 zł.

Poz. Nr 32 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku - Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi – 2.012.200 zł.

Poz. Nr 47 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – „Modernizacja i wyposażenie oddziałów zabiegowych Laryngologii i Kardiologii oraz Izby Przyjęć w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i dostosowania pomieszczeń szpitalnych do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.986.312 zł.w zakresie kultury:Poz. Nr 4  – „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 39.937.881 zł.


2. Wykreśla się 12 zadań, w tym:


10 zadań w zakresie ochrony zdrowia:– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - „Modernizacja Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizacji” (poz. Nr 13 obowiązującej wersji WPI),

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej” (poz. Nr 14 obowiązującej wersji WPI),

– Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – „Rozbudowa i remont Izby Przyjęć” (poz. Nr 24 obowiązującej wersji WPI),

– Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – „Dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia’ (poz. Nr 31 obowiązującej wersji WPI),

– Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku- „Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych pacjentów na Izbie Przyjęć” (poz. Nr 32 obowiązującej wersji WPI),

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku - „Modernizacja Klimatyzacji Bloku Operacyjnego” (poz. Nr 35 obowiązującej wersji WPI),

– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – „Wyposażenie w aparaturę medyczną bloku operacyjnego Laryngologii i Klinicznego Oddziału Laryngologii” (poz. Nr 50 obowiązującej wersji WPI),

–  Szpital Specjalistyczny w Zabrzu - „Modernizacja Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym” (poz. Nr 51 obowiązującej wersji WPI),

– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu – „Modernizacja Klinicznego Oddziału Kardiologii wraz z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego” (poz. Nr 52 obowiązującej wersji WPI),

– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu - „Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala wraz z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej”(poz. Nr 53 obowiązującej wersji WPI).2 zadania w zakresie kultury:– Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie – „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap” (poz. Nr 4 obowiązującej wersji WPI),

– Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie – „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap” (poz. Nr 5 obowiązującej wersji WPI).


3. Zmienia się wartość kosztorysową inwestycji w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – „Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” z kwoty 5.770.000 zł na kwotę 9.350.000 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach” z kwoty 8.100.000 zł na kwotę 8.000.000 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” z kwoty 12.282.334 zł na kwotę 9.630.483 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” z kwoty 2.844.574 zł na kwotę 3.795.024 zł.


4. Zmienia się termin realizacji zadań:

w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” z lat 2009-2010 na lata 2010-2011,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” z lat 2009-2011 na lata 2009-2010,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” z lat 2008-2009 na lata 2008-2010,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” z lat 2009-2012 na lata 2009-2010 (rok 2009 bez finansowania – procedury przetargowe),

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” z lat 2008-2010 na lata 2008-2011,

w zakresie kultury:

Poz. Nr 7 – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” - zakończenia zadania z roku 2010 na rok 2012.


5. Zmienia się nazwę zadań w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” z dotychczas obowiązującej nazwy „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31”,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach z dotychczas obowiązującej nazwy „Wyposażenie zespołu bloków operacyjnych”,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach”, z dotychczas obowiązującej „Modernizacja i przebudowa Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w zakresie Pawilonu Chorych nr 2”.


6. Zmienia się zakres rzeczowy inwestycji w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” z „modernizacji centralnej sterylizacji poprzez zakup nowoczesnych sterylizatorów parowych (2 szt.) oraz myjek do narzędzi (5 szt.) i zgrzewarki do rękawów papierowych (2 szt.) oraz modernizacji aparatury ultrasonograficznej poprzez zakup aparatów” na 1) modernizację aparatury USG Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej poprzez zakup: aparatu USG dla Oddziału Patologii Noworodka, aparatu USG Kardiologicznego dla Oddziału Kardiologicznego, aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 2) modernizację aparatury Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez: ucyfrowienie aparatów RTG wraz z systemem bezkliszowej obsługi Szpitala, systemem kompleksowej rejestracji pacjentów i archiwizacji badań, zakup angiografu do zabiegów naczyniowych, zakup cyfrowego aparatu RTG dla szpitalnego Oddziału ratunkowego, 3) modernizację sprzętu medycznego Centralnego Bloku Operacyjnego: zakup aparatów do znieczulenia (3 szt.), zakup stołu operacyjnego wielozadaniowego, zakup niezbędnego sprzętu endoskopowego dla sal operacyjnych, zakup aparatu RTG – ramię „C” dla sal operacyjnych 4) modernizację Stacji Dializ poprzez zakup 8 szt. aparatów do hemodializy,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury”: z „opracowania projektów budowlano-wykonawczych, uzyskania zezwoleń, wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia”, na: „opracowanie studium wykonalności, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, uzyskanie zezwoleń, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (w tym między innymi wyposażenie techniczne), zakup i montaż wyposażenia,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” z „zakupu dla sal operacyjnych chirurgicznej i ginekologicznej dwóch stołów operacyjnych, dwóch diatermii chirurgicznych, aparatu RTG z ramieniem C, dwóch skalpeli, zakupu dla Sali operacyjnej okulistycznej mikroskopu okulistycznego, endolasera, witrektonu, ultrasonografu, zakupu dla 6 sal operacyjnych 4 aparatów do znieczulenia, 2 defibrylatorów, urządzenia do ogrzewania pacjenta, pompy infuzyjne, zakupu 4 stanowisk dla oddziału intensywnej opieki medycznej, zakupu dla pracowni RTG aparatu ucyfrowionego”, na „zakup: 6 stołów operacyjnych, mikroskopów operacyjnych, lamp operacyjnych, endolasera, witrektomu, aparatów do znieczulania, defibrylatorów, urządzeń do ogrzewania pacjenta, urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń, pomp infuzyjnych, wyposażenia stanowisk dla pododdziału IOM, RTG z ramieniem C, platformy elektrochirurgicznej, USG, ssaków elektrycznych”,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” z „modernizacji Pawilonu F, modernizacji Pawilonu E, dostosowania medycznego laboratorium diagnostycznego, dostosowanie pomieszczeń pawilonu J, dostosowanie pomieszczeń pawilonu I, dostosowanie pawilonu G, dostosowanie pomieszczeń pawilonu D, redukcji zużycia ciepła poprzez wymianę okien”, na „redukcję zużycia ciepła poprzez wymianę okien (pawilon E, F, G, I, D), dostosowanie pomieszczeń pawilonu D, dostosowanie pomieszczeń pawilonu I, modernizację pawilonu G, dostosowanie pomieszczeń pawilonu J, modernizację pawilonu F, modernizację pawilonu E, dostosowanie pawilonu H, dostosowanie medycznego laboratorium diagnostycznego, zakup sprzętu i aparatury medycznej, przygotowanie studium wykonalności, promocja projektu oraz koszt sporządzenia dokumentacji kosztorysowej i projektowej”.


7. Zwiększa się środki Województwa Śląskiego na zadaniach:


w zakresie komunikacji:

Poz. Nr 1 – „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” w roku 2010 - z kwoty 838.800 zł na kwotę 1.838.800 zł,

Poz. Nr 3 – Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 w roku 2010 - z kwoty 8.000.000 zł na kwotę 8.100.000 zł,

w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w roku 2010 z kwoty 299.000 zł na kwotę 540.000 zł, w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 395.000 zł,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w roku 2010 z kwoty 220.000 zł na kwotę 350.000 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2010 roku z kwoty 0 zł na kwotę 184.689 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2010 roku z kwoty 258.000 zł na kwotę 800.000 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2010 roku z kwoty 222.660 zł na kwotę 295.000 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2011 roku z kwoty 0 zł na kwotę 108.501 zł,

w zakresie kultury:

Poz. Nr 7 – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” w roku 2010 z kwoty 1.606.927 zł na kwotę 3.577.617 zł, w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 3.386.700 zł, w roku 2012 z kwoty 0 zł na kwotę 1.436.841 zł.


8. Zmniejsza się środki Województwa Śląskiego na zadaniach:


w zakresie komunikacji:

Poz. Nr 1 – „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” w roku 2009 - z kwoty 1.300.000 zł na kwotę 300.000 zł,

Poz. Nr 3 – Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 w roku 2009 - z kwoty 200.000 zł na kwotę 100.000 zł,

w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – „Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w roku 2009 z kwoty 278.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w 2009 roku z kwoty 20.000 zł na kwotę 0 zł, w 2011 roku z kwoty 110.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2009 roku z kwoty 198.847 zł na kwotę 14.150 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2009 roku z kwoty 150.000 zł na kwotę 0 zł, w 2011 roku z kwoty 362.000 zł na kwotę 0 zł, po 2011 roku z kwoty 40.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2009 roku z kwoty 276.500 zł na kwotę 0 zł, w 2011 roku z kwoty 495.794 zł na kwotę 413.574 zł, po 2011 roku z kwoty 226.820 zł na kwotę 132.160 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2009 roku z kwoty 102.500 zł na kwotę 0 zł, w 2010 roku z kwoty 166.500 zł na kwotę 108.427 zł,

w zakresie kultury:

Poz. Nr 7 – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” w 2009 roku z kwoty 1.086.402 zł na kwotę 306.402 zł.


9. Zwiększa się środki Unii Europejskiej na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w roku 2010 z kwoty 2.541.500 zł na kwotę 4.590.000 zł, w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 3.357.500 zł,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w roku 2010 z kwoty 1.870.000 zł na kwotę 2.912.235 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2010 roku z kwoty 0 zł na kwotę 657.122 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2010 roku z kwoty 2.193.000 zł na kwotę 6.800.000 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2010 roku z kwoty 1.892.610 zł na kwotę 2.266.659 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2010 roku z kwoty 1.415.250 zł na kwotę 1.673.618 zł, w roku 2011 z kwoty 0 zł do kwoty 1.484.152 zł.


10. Zmniejsza się środki Unii Europejskiej na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w roku 2009 z kwoty 2.363.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 5  –Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w 2009 roku z kwoty 170.000 zł na kwotę 62.765 zł, w 2011 roku z kwoty 935.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2009 roku z kwoty 1.173.566 zł na kwotę 79.740 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2009 roku z kwoty 1.275.000 zł na kwotę 0 zł, w 2011 roku z kwoty 3.077.000 zł na kwotę 0 zł, po 2011 roku z kwoty 340.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2009 roku z kwoty 2.350.250 zł na kwotę 1.020.720 zł, w 2011 roku z kwoty 4.214.252 zł na kwotę 3.163.842 zł, po 2011 roku z kwoty 1.927.970 zł na kwotę 1.056.672 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2009 roku z kwoty 871.250 zł na kwotę 0 zł,

w zakresie kultury:

Poz. Nr 7 – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” w latach 2009-2010 z kwoty 6.014.231 zł na kwotę 0 zł.


11. Zwiększa się środki Beneficjenta na zadaniach:


Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w 2010 roku z kwoty 149.500 zł na kwotę 270.000 zł, w 2011 roku z kwoty 0 zł na kwotę 197.500 zł,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w 2009 roku z kwoty 10.000 zł na kwotę 11.076 zł, w 2010 roku z kwoty 110.000 zł na kwotę 163.924 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2010 roku z kwoty 0 zł na kwotę - 601.683 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2010 roku z kwoty 129.000 zł na kwotę 400.00 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2010 roku z kwoty 111.330 zł na kwotę 401.294 zł, w 2011 roku z kwoty 247.897 zł na kwotę 558.325 zł, po 2011 z kwoty 113.410 zł na kwotę 192.439 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2010 roku z kwoty 111.330 zł na kwotę 401.294 zł, w 2011 roku z kwoty 0 zł na kwotę 102.899 zł, po 2011 z kwoty 113.410 zł na kwotę 162.853 zł.


12. Zmniejsza się środki Beneficjenta na zadaniach:


Poz. Nr 4 – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej – Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej w nowoczesny sprzęt medyczny” w 2009 roku z kwoty 139.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 5 – Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu - „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury” w 2011 roku z kwoty 55.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” w 2009 roku z kwoty 220.490 zł na kwotę 55.511 zł,

Poz. Nr 21 – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - „Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – spzoz” w 2009 roku z kwoty 75.000 zł na kwotę 0 zł, w 2011 roku z kwoty 181.000 zł na kwotę 0 zł, po 2011 roku z kwoty 20.000 zł na kwotę 0 zł,

Poz. Nr 22 – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu - „Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” w 2009 roku z kwoty 138.250 zł na kwotę 65.207 zł,

Poz. Nr 23 – „Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach – „Modernizacja Pawilonu Chorych Nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach” w 2009 roku z kwoty 51.250 zł na kwotę 0 zł.


13. Wprowadza się korektę nakładów poniesionych do 31 grudnia 2008 roku na zadaniu z zakresu ochrony zdrowia:


Poz. Nr 19 – Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dĽwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach” polegającą na zwiększeniu środków UE z kwoty 0 zł na kwotę 11.069 zł i zmniejszeniu środków beneficjenta z kwoty 25 620 na kwotę 14 551 zł.§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-09-2009 11:33:40
Ostatnia aktualizacja: 22-09-2009 11:51:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713