Czas wygenerowania treści 2020-02-24 15:56:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/37/23/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
określenia przedmiotu działalności Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Uchyla się uchwałę Nr I/10/11/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie statutu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.


§ 2


Przedmiotem działalności Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Żywcu, jako jednostki organizacyjnej Województwa Śląskiego funkcjonującej w formie zakładu budżetowego, przejętej w trybie i na zasadach art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 z póĽniejszymi zmianami), jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-05-2009 09:32:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713