Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:55:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/37/6/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie:
zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się treść Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim, przyjętego uchwałą Nr III/24/11/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku z póĽniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr III/28/8/2008 z dnia 24 września 2008 roku oraz uchwałą Nr III/30/17/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2009 12:49:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713