Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:22:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/2/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002


w dziale 758 – Różne rozliczenia,
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
w § 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.


o kwotę 1.145.478 zł


§ 2


Zwiększyć wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok


o kwotę 1.145.478 zł


zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i przeznaczyć odpowiednio:


- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na uzupełnienie braków występujących w wydatkach rzeczowych w placówkach oświatowych – 545.478 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w celu dofinansowania kosztów ich bieżącej działalności.


§ 3


Powyższe zwiększenie dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5-4820-3/2002 dotyczy środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2002 i związane jest z korektą danych – przyjętych do podstawy wyliczenia oświatowej subwencji ogólnej na 2002 rok dla Województwa Śląskiego.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713