Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:52:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-02-2009 11:41:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713