Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:55:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/15/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
połączenia Szpitala Kolejowego w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
oraz art. 36 w związku z art. 43 i art. 53 a ust. 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Połączyć Szpital Kolejowy w Sosnowcu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem R ZOZ 144, ze szpitalem nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem R ZOZ 41 w jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: „Szpital Nr 2 im. dr K. Zahorskiego” z siedzibą w Sosnowcu, z wyłączeniem Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego w Sosnowcu.


2. Zlikwidować Oddział Geriatryczno – Rehabilitacyjny w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, przy ulicy Dworcowej 19 a, wyrażając zgodę na przejęcie w trybie art. 231 Kodeksu Pracy jako części zakładu pracy tego Oddziału przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez spółkę zawiązaną przez pracowników Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego w Sosnowcu.


§ 2


Szpital Nr 2 im. dr K. Zahorskiego z siedzibą w Sosnowcu prowadzić będzie gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności.


§ 3


1. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu, o którym mowa w § 2, stanowić będzie udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.


2. Obszarem działania Zakładu, o którym mowa w § 2 będzie województwo śląskie.


3. Nadzór nad działalnością zakładu, o którym mowa w § 2, sprawować będzie Zarząd Województwa Śląskiego.


§ 4


1. Mienie Szpitala Kolejowego w Sosnowcu oraz mienie Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego z dniem połączenia staje się mieniem określonego w § 2 Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego.


2. Fundusz założycielski Szpitala Kolejowego w Sosnowcu oraz fundusz założycielski szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu z dniem połączenia staje się funduszem założycielskim określonego w § 2 Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego.


3. Fundusz zakładu Szpitala Kolejowego w Sosnowcu oraz fundusz zakładu szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu z dniem połączenia staje się funduszem zakładu określonego w § 2 Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego.


4. Wartość majątku wymienionego w § 2 Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego określają fundusze, o których mowa w ust. 2 i 3.


5. Należności i zobowiązania Szpitala Kolejowego w Sosnowcu oraz należności i zobowiązania Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu z dniem połączenia przejmuje Szpital Nr 2 im. dr K. Zahorskiego.


§ 5


1. Na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy z mocy prawa z dniem połączenia pracodawcą dla wszystkich pracowników Szpitala Kolejowego w Sosnowcu, z wyjątkiem pracowników Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego, stanie się wymieniony w § 2 Szpital Nr 2 im. dr K. Zahorskiego.


2. Na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy z mocy prawa z dniem połączenia pracodawcą dla wszystkich pracowników Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego stanie się wymieniony w § 1 pkt 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


§ 6


Odwołać z dniem połączenia dotychczasową Radę Społeczną Szpitala Kolejowego w Sosnowcu, a dotychczasową Radę Społeczną Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu określić jako Radę Społeczną Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego wymienionego w § 2.


§ 7


1. Osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych Szpitala Kolejowego w Sosnowcu zapewnić dalsze nieprzerwane uzyskiwanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w Szpitalu Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu.


2. Osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego zapewnić dalsze nieprzerwane uzyskiwanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej utworzonym przez spółkę zawiązaną przez pracowników Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego w Sosnowcu.


§ 8


1. Dzień podjęcia uchwały ustala się jako dzień otwarcia likwidacji.


2. Dzień zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się jako dzień wykreślenia z rejestru sądowego, nie wcześniej niż trzy miesiące od jej otwarcia.


3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Szpitala Kolejowego w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z rejestrów: zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz właściwy sąd rejestrowy i dokonania zmian w rejestrach Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu.


§ 9


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713