Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:38:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/12/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/41/1/2001 z dnia 10 paĽdziernika 2001 roku dotyczącej przekształcenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie
art. 8 ust. 2, art. 18 pkt 12
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590)
w związku z art.36, art. 43 ust. 3 i art. 53 a ust. 1 i art. 60 ust. 4 b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)

§ 1


W uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/41/1/2001 z dnia 10 paĽdziernika 2001 roku w sprawie przekształcenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2:
a) w punkcie 3 wyrazy „ulica 3 Maja 18” zastępuje się wyrazami „ulica Klasztorna 14”,
b) dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „Stację Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach ulica Plebiscytowa 69 oraz Stację Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim ulica Bogumińska 5 przekazać Powiatowi Wodzisławskiemu do prowadzenia zadań pogotowia ratunkowego na terenie powiatu wraz z służącym temu celowi majątkiem w postaci nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 5 oraz majątkiem ruchomym w postaci wyposażenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, zawierając w tym celu porozumienie”.


2) wykreślić § 3,


3) w § 5:
a) punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej utworzonemu przez „Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej”, w Żorach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
b) dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Powiat Wodzisławski”.


4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzień podjęcia uchwały, ustala się jako dzień otwarcia likwidacji.
2. Dzień zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się jako dzień wykreślenia z rejestru sądowego, nie wcześniej niż trzy miesiące od jej otwarcia.
3. niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim z rejestrów: zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz właściwy sąd rejestrowy”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713