Czas wygenerowania treści 2021-04-11 15:13:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/30/17/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie:
zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się treść Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/24/11/2008 z dnia 21 maja 2008 roku z póĽniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/28/8/2008 w dnia 24 września 2008 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-11-2008 13:31:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713