Czas wygenerowania treści 2020-09-27 20:08:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/27/3/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie:
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3 a i 3 b
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z póĽn. zm.)

§ 1


Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, zwany dalej „obszarem ograniczonego użytkowania”.


§ 2


1. Granicę zewnętrzną obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie prognozowanych izolinii równoważnego poziomu dĽwięku dla pory nocy LAeqN = 50 dB, natomiast wewnętrzną stanowi granica terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

2. Granice obszaru ograniczonego użytkowania przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

3. Mapy ewidencyjne z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru, poświadczone przez właściwe organy, będą udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, w Zespole uzgodnień inwestycyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska.

4. Wykaz działek ewidencyjnych, które w całości lub części znajdują się na terenie obszaru ograniczonego użytkowania, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.


§ 3


1. W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadza się ograniczenia w przeznaczeniu:


1) nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy opieki społecznej oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
2) istniejących budynków w całości lub części na cele mieszkaniowe, szpitale, domy opieki społecznej oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem lit. c,
3) w obszarze dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków w całości lub części na cele mieszkaniowe oraz budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom, przy spełnieniu warunków technicznych dla budynków zapewniających właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 roku, poz. 1118 z póĽn. zm.).


2. Określa się wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów objętych obszarem ograniczonego użytkowania:


1) w nowoprojektowanych budynkach należy zapewnić izolacyjność ścian zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 roku, poz. 1118 z póĽn. zm.)
2) w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 roku, poz. 1118 z póĽn. zm.).§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-09-2008 10:18:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713