Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:03:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/25/19/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 roku (z póĽniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 15,
art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 8 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415)
oraz § 8
Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

§ 1


Dokonuje się zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 roku (z póĽniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w ten sposób, że załącznik nr 1 do uchwały Nr II/42/7/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku, zmieniającej uchwałę Nr I/20/8/2000, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2008 15:13:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713