Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:58:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/25/9/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póĽn. zm.)

§ 1


Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych jednostek działających w zakresie oświaty w kwocie 825,18 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych 18/100).


§ 2


Zezwala się na ustalenie przez pracodawcę wartości jednego punktu w kwocie: 3,83 zł (trzy złote 83/100).


§ 3


Traci moc uchwała Nr III/7/9/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2008 13:01:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713