Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:50:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/24/9/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie:
utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 22 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)
§ 1W jednostkach budżetowych wymienionych w załączniku do uchwały tworzy się rachunek dochodów własnych przy każdej z tych jednostek.§ 2Ustala się następujące Ľródła dochodów własnych, które mogą być gromadzone na rachunku, o którym mowa w § 1:


1) wpłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym,

2) wpłaty za powtarzanie roku,

3) wpłaty za egzaminy wstępne,

4) wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia,

5) opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów,

6) odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i pracowników w stołówkach,

7) odpłatność za zakwaterowanie w internatach,

8) wpływy ze sprzedaży materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, książek, publikacji i wydawnictw,

9) wpływy za usługi poligraficzne, wydawnicze, redakcyjne i kserograficzne,

10) wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

11) wpływy z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkoleń i konferencji organizowanych na terenie placówki przez inne podmioty,

12) wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,

13) wpłaty za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,

14) wpłaty w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

15) wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

16) wpłaty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

17) wpływy z wpłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów,

18) wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

19) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu przez szkoły zawodowe,

20) wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych i wypoczynku,

21) grzywny, mandaty, kary, nawiązki uzyskiwane w oparciu o decyzje sądu lub prokuratury,

22) nagrody pieniężne otrzymywane za udział w konkursach i zawodach sportowych,

23) wpłaty i dopłaty za praktyczną naukę zawodu,

24) prowizje towarzystw ubezpieczeniowych,

25) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.§ 3Dochody własne uzyskiwane ze Ľródeł określonych w § 2 przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, a w szczególności:


1) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń,

2) zakup materiałów i wyposażenia,

3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

4) opłaty za media,

5) zakup usług remontowych,

6) zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków,

7) zakup usług pozostałych,

8) opłaty za Internet,

9) koszty podróży służbowych,

10) pomoc materialną dla uczniów i wychowanków,

11) wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne,

12) podatek VAT,

13) opłaty i prowizje bankowe.§ 4


Wysokość dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych oraz wydatków finansowanych z tych dochodów określa roczny plan finansowy.


§ 5


Uchyla się uchwałę Nr II/32/7/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2008 12:41:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713