Czas wygenerowania treści 2020-09-27 17:27:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/5/8/2007 z dnia 14 marca 2007 roku
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z póĽn. zm.)

§ 1


Przystępuje się do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku, zgodnie z „Trybem i organizacją prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Zmiana, o której mowa w § 1, polegać będzie na aktualizacji i uszczegółowieniu zapisów Planu, dotyczących przyjętego w Planie zadania Samorządu Województwa Śląskiego pod nazwą: „Rozbudowa MPL „Katowice” w Pyrzowicach”.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-03-2007 14:19:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713