Czas wygenerowania treści 2021-03-03 01:01:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/2/15/2006 z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie:
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 30 ust. 6 oraz ust. 10 i 10 a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2007 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-12-2006 12:09:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713