Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:44:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/51/20/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku
w sprawie:
przyjęcia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
i art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674)

§ 1


Przyjmuje się – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały – Zasady rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.


§ 2


Traci moc uchwała Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie wraz z nowelizacjami dokonanymi następującymi uchwałami:


1) uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/16/6/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie,


2) uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/36/7/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie,


3) uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/46/12/2006 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-09-2006 12:42:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713