Czas wygenerowania treści 2021-03-04 00:34:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/49/18/2006 z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie:
zmiany Regulaminu przyznawania uczniom stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 11 ust. 3 pkt 2 i ust. 5
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206),
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z póĽn. zm.),
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się uchwałę Nr II/37/27/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ten sposób, że w Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:


1). W § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:


„Stypendia przyznawane są również w formie bezpośrednich wypłat, na podstawie zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych.”


2). § 4 otrzymuje brzmienie:


„§ 4 „


1. Stypendium przekazywane jest na podstawie umowy /Zał. nr 5/ zawartej pomiędzy Dyrektorem ośrodka a uczniem /beneficjentem/ lub rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty.


2. Jako formy wypłat stypendiów przyjmuje się:


a. refundację poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki, po ich udokumentowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 regulaminu


b. bezpośrednią wypłatę uczniom /stypendystom/, na podstawie zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych /Zał. nr 6 i / lub Zał. Nr 7/


3. Aby otrzymać stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów, uczeń zobowiązany jest udokumentować poniesiony wydatek. Udokumentowanie poniesionych kosztów polega na przedstawieniu dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia wydatku zgodnego z § 2 ust. 8. Za dokument finansowy rozumie się fakturę, dowód wpłaty, imienny miesięczny bilet lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.


4. Aby otrzymać bezpośrednią wypłatę stypendium, uczeń zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o jego uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Zaświadczenie o uczęszczaniu będzie składane na koniec listopada (za miesiące wrzesień, paĽdziernik, listopad), stycznia (za miesiące grudzień, styczeń), kwietnia (za miesiące luty, marzec, kwiecień) i czerwca (za miesiące maj, czerwiec). Zaświadczenie będzie podpisywane przez Dyrektora ośrodka (w porozumieniu z wychowawcą) lub osobę upoważnioną przez Dyrektora ośrodka. Wysokość limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie powoduje utratę stypendium wynosi 50%. Ponadto uczeń (stypendysta)/ osoba podpisująca w imieniu ucznia umowę o przekazaniu stypendium zobowiązany jest do złożenia jednorazowo na cały rok szkolny pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne. Dodatkowo uczeń (stypendysta) przedstawia na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia klasy /świadectwa dojrzałości/ maturalne; kopie świadectw będą stanowić załącznik do dokumentacji uczniów.


5. Stypendium przekazywane będzie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały koszty z uwzględnieniem § 4 ust 6.


6. Wypłata stypendiów następuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, dlatego ich przekazywanie stypendystom następować będzie po otrzymaniu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stosownych środków finansowych, przekazywanych następnie na wydzielony rachunek bankowy placówki /szkoły/, na którym gromadzone będą środki na finansowanie stypendiów.


7. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:


1) przerwał naukę w szkole;


2) został skreślony z listy uczniów;


3) wykorzysta stypendium niezgodnie z przeznaczeniem;


4) przekroczył limit 50 % godzin nieusprawiedliwionych


5) został zawieszony w prawach ucznia.


8. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 7 stypendysta zostaje wykreślony z rejestru i traci prawo do otrzymywania stypendium.


9. W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania stypendium Dyrektor ośrodka może żądać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami. Za dzień zwrotu środków uważać się będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy ośrodka.


§ 2


Do Regulaminu przyznawania uczniom stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, o którym mowa w § 1 uchwały, dodaje się nowe załączniki nr 6 i 7, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2006 11:28:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713