Czas wygenerowania treści 2020-06-05 02:45:19

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/13/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 36 oraz art. 43 h ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5 pkt 1,
ust. 10 i 11, art. 43 i ust. 1 pkt 1, art. 53 a ust. 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2007 roku, poz. 89 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:§ 1


1. Dokonuje się połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu, z siedzibą w Bytomiu, ulica Stefana Batorego 17, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019723 i Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, z siedzibą w Bytomiu, ulica Stefana Batorego 15, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050872.

2. Połączenie następuje poprzez przeniesienie mienia przejmowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu na przejmujący Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu.


§ 2


1. Majątek ruchomy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu, z dniem połączenia, przekazuje się na własność Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu.

2. Fundusz założycielski Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, z dniem połączenia, zwiększa się o fundusz założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.

3. Fundusz zakładu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, z dniem połączenia, zwiększa się o fundusz zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.

4. Należności i zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu, z dniem połączenia, stają się należnościami i zobowiązaniami Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, składniki materialne i niematerialne majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu, z dniem połączenia, przekazuje się Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu.

6. Do pracowników zakładu przejmowanego stosuje się art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z póĽn. zm.).


§ 3


1. W wyniku połączenia nie nastąpi ograniczenie dostępności, warunków udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne w Bytomiu i Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu.

2. Osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu, po połączeniu, będą korzystać ze świadczeń zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.


§ 4


Termin złożenia wniosku o wykreślenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego określa się na dzień przypadający po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.


§ 5


Uchyla się uchwałę Nr III/35/16/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 14:20:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713