Czas wygenerowania treści 2020-05-30 08:04:03

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/12/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości położonych w Tychach-Paprocanach przy ulicy Edukacji 102, stanowiących własność Województwa Śląskiego, pozostających w użytkowaniu nieodpłatnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, objętych księgą wieczystą nr KW KA1T/00009398/9, opisanych w ewidencji gruntów jako działki nr 1131/32 i nr 583/42, o łącznej powierzchni 6,9585 ha, hipoteką: ‑ zwykłą w wysokości 2 319 207,00 zł, ‑ kaucyjną w wysokości 480 000,00 zł.

2. Hipoteki, o których mowa w ust. 1, będą zabezpieczać przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach dotację oraz pożyczkę (wraz z odsetkami), w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja szpitala wraz z demontażem i utylizacją odpadków azbestowych – I etap – budynki Pawilonu i Polikliniki.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 14:13:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713