Czas wygenerowania treści 2020-06-06 06:31:08

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/11/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w obrębie Górki Wielkie oraz określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny tej nieruchomości

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a i pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 1 b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z póĽn. zm.)
oraz § 8 pkt 1
uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2184)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w obrębie Górki Wielkie, składającej się z działek nr 64/3 i 80/2 o łącznej powierzchni 2,8404 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00065282/1, której wartość przekracza 250 000 euro.


§ 2


1. Określa się następujące warunki udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1:

1) sprzedaż nastąpi na rzecz Gminy Brenna,

2) sprzedaż nastąpi na realizację publicznych obiektów sportowych, w tym pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trybunami oraz boiska wielofunkcyjnego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1 może nastąpić tylko w przypadku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.


§ 3


Określa się stawkę procentową bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości 70 % ceny nieruchomości.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 14:06:46
Ostatnia aktualizacja: 29-09-2010 14:42:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713