Czas wygenerowania treści 2020-06-06 07:02:11

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/5/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

1. Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o łączną kwotę 20 532 394 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
1) dz. 600 na kwotę 18 750 000 zł – w związku z przyjęciem do budżetu środków z Funduszu Kolejowego na zakup używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych po wykonanych naprawach głównych wraz z modernizacją,
2) dz. 758 po stronie dochodów na łączną kwotę 1 782 394 zł oraz po stronie wydatków:
a) w dz. 801 – na kwotę 338 265 zł oraz w dz. 854 – na kwotę 679 542 zł ‑ w związku z decyzjami Ministra Finansów Nr ST5/4822/13w/BKU/09 z dnia 20 sierpnia 2010 roku oraz Nr ST5/4822/17w/BKU/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły,
b) w dz. 801 – na kwotę 40 455 zł – celem wprowadzenia do budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok środków europejskich na realizację przez: ‑ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu POKL.09.01.02-24-108/08 w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 4 946 zł, ‑ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie projektu własnego pod nazwą: Kompetentni w przyszłości w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 35 509 zł,
c) w dz. 853 – na kwotę 724 132 zł – celem wprowadzenia do budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami, rozdziałami oraz Ľródłami dochodów własnych budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przeniesień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się celem dostosowania planu dochodów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych na kwotę 1 461 532 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przeniesień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się pomiędzy:
1) dz. 150 a dz. 852 – na kwotę 350 000 zł ‑ celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
2) dz. 750 a dz. 853 – na kwotę 861 532 zł ‑ celem dostosowania planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do faktycznych potrzeb związanych z prawidłową realizacją Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
3) dz. 750 a dz. 921 – na kwotę 220 000 zł ‑ celem zabezpieczenia środków na organizację Dni Województwa Śląskiego przez Instytucję Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej,
4) dz. 750 a dz. 926 – na kwotę 30 000 zł ‑ celem zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 12:01:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713