Czas wygenerowania treści 2020-06-06 05:54:08

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/3/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 49 ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Ustala się, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/47/8/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 11:50:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713