Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:36:15

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/51/12/2010 z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Krupski Młyn

Na podstawie
art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 11. Wyznacza się Aglomerację Krupski Młyn, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 2 171 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Krupskim Młynie, przy ulicy Tarnogórskiej.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, w Gminie Krupski Młyn.

3. Aglomerację tworzy miejscowość Krupski Młyn bez kolonii Ziętek.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-05-2010 13:42:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713