Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:05:14

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/51/1/2010 z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie:
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych

Na podstawie
art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 119 ust. 1 i 2, art. 84
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Przyjmuje się Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2


Przygotowanie projektu najbliższej aktualizacji Programu, o którym mowa w § 1, powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki do uchwały:

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-05-2010 12:40:02
Ostatnia aktualizacja: 27-05-2010 14:01:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713