Czas wygenerowania treści 2021-03-05 21:05:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/15/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz nadania jej statutu

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1Z dniem 1 grudnia 2010 roku tworzy się, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie, wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną w formie jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.


§ 2


Nadaje się jednostce budżetowej Częstochowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Mieniem jednostki budżetowej Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie staje się mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.


§ 4


Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przejmuje jednostka budżetowa Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.


§ 5


Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie stają się pracownikami utworzonej jednostki budżetowej Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.


§ 6


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:


1) wyboru pełnomocnika ds. tworzenia jednostki budżetowej,

2) określenia pełnomocnikowi, o którym mowa w pkt 1, zakresu czynności, które będzie miał obowiązek wykonać w związku z utworzeniem jednostki budżetowej.§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 13:30:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713