Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:39:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/47/11/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Tworóg

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Tworóg, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 7 219 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Tworogu, przy ulicy Kotowskiej 20.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, w Gminie Tworóg.

3. Aglomerację tworzą miejscowości: Tworóg, Koty, Wesoła, Nowa Wieś Tworoska, Brynek, Hanusek i Boruszowice.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-02-2010 12:29:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713