Czas wygenerowania treści 2020-07-02 13:36:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/46/2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku
w sprawie:
nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 400 p
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z póĽn. zm.)

§ 1


W związku z przekształceniem z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2010 roku wojewódzkiego funduszu celowego pod nazwą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w samorządową osobę prawną, nadaje się mu statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 27 lutego 2006 roku nadany przez Ministra Środowiska.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-01-2010 12:16:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713