Czas wygenerowania treści 2020-07-07 14:21:28

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/45/18/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Toszek

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Toszek, zwaną dalej aglomeracją, o równoważnej liczbie mieszkańców 6 341 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Toszku, przy ulicy Boguszyckiej.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie gliwickim, w obrębie miasta i gminy Toszek.

3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: miasto Toszek, Boguszyce, Ciochowice, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Sarnów.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik  uchwały Nr III/45/18/2009
dostępny jest do wglądu w Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-12-2009 14:22:29
Ostatnia aktualizacja: 23-12-2009 14:37:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713