Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:07:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/45/17/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Żywiec

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)
oraz art. 146 pkt 3 lit. a
ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 roku, poz. 1227 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Żywiec, zwaną dalej aglomeracją, o równoważnej liczbie mieszkańców 204 545 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Żywcu, przy ulicy Brackiej 66.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie żywieckim, w gminach: Żywiec, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy - Wieprz, Świnna.

3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości:
- w gminie Żywiec: miasto Żywiec,
- w gminie Gilowice: Gilowice, Rychwałd,
- w gminie Jeleśnia: Mutne, Przyborów, Pewel Wielka, Krzyżowa, Sopotnia Wielka, Krzyżówki, Korbielów, Jeleśnia, Sopotnia Mała,
- w gminie Koszarawa: Koszarawa,
- w gminie Lipowa: Lipowa, Leśna, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka,
- w gminie Łodygowice: Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze, Bierna,
- w gminie Radziechowy-Wieprz: Radziechowy,Wieprz, Juszczyna, Bystra, Brzuśnik, Przybędza,
- w gminie Świnna: Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Świnna, Przyłęków, Rychwałdek, Trzebinia.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapach w skali 1: 25 000, stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.


§ 3


Traci moc Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 19/08 z dnia 12 marca 2008 roku, zmienione Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 35/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do uchwały Nr III/45/17/2009
dostępne są do wglądu w Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-12-2009 14:22:19
Ostatnia aktualizacja: 23-12-2009 14:35:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713