Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:35:25

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/44/12/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Węgierska Górka, zwaną dalej aglomeracją, o równoważnej liczbie mieszkańców 42 849 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w gminie Węgierska Górka, miejscowości Cięcina, przy ulicy Granicznej 1.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie żywieckim, w gminach: Milówka, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka.

3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości:

– w gminie Milówka - Milówka, Kamesznica, Nieledwia, Szare, Laliki,
– w gminie Rajcza - Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól – Kiczora,
– w gminie Ujsoły - Soblówka, Ujsoły, Złatna,
– w gminie Węgierska Górka - Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica.§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 są oznaczone na mapach w skali 1: 25 000, stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.


§ 3


Traci moc Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 27/06 z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgierska Górka.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załączniki nr 2, 3, 4, 5 do uchwały Nr III/44/12/2009
dostępne są do wglądu w Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2009 12:41:59
Ostatnia aktualizacja: 03-12-2009 15:00:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713