Czas wygenerowania treści 2020-07-03 16:22:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/41/6/2009 z dnia 26 września 2009 roku
w sprawie:
nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 21 i art. 32
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. Nr 92 z 2009 roku, poz.753 z póĽn. zm.),
art. 1 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 18 czerwca 2009 roku zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. Nr 99 z 2009 roku, poz. 826)
oraz w związku z art. 16 ust. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póĽn. zm.).

§ 1


W związku z przekształceniem z mocy prawa z dniem 1 sierpnia 2009 r. państwowej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, utworzonej zarządzeniem Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 1999 roku, w wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i zarządzaną przez Samorząd Województwa Śląskiego, nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Traci moc statut Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nadany zarządzeniem Nr 76/05 Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2009 11:22:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713