Czas wygenerowania treści 2020-02-25 04:54:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/41/2/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych tytułem zabezpieczenia wykonania umowy dotacji zawartej przez Samorząd Województwa Śląskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15 kwietnia 2009 roku, umowa nr 112 /2009/Wn-12/OA-po/D.

Na podstawie
§ 18a ust. 2 pkt 4
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
w związku art.18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przyjęcia od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w kwocie do 500 tys. zł w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia nieinwestycyjnego pod nazwą „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w którym stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”.


§ 2


Stwierdza się, że Zarząd Województwa Śląskiego jest uprawniony do zabezpieczenia spłaty dotacji, o której mowa w § 1 poprzez zaciągnięcie w imieniu Województwa Śląskiego zobowiązań wekslowych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2009 10:05:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713