Czas wygenerowania treści 2020-09-23 07:16:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/40/12/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionego uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr II/29/20/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku i uchwałą nr III/12/17/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku, w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o brzmieniu:


„2. Nadzór i kontrolę nad Śląskim Zarządem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.”


2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Działalnością Śląskiego Zarządu kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców, tj.:
• Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych,
• Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych.”


3) w § 6 wykreśla się wyraz „jednostki” i po słowach „dla pracowników” dodaje się słowa „Śląskiego Zarządu”.

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. W skład Śląskiego Zarządu wchodzą:
• Dyrekcja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
• Oddziały z siedzibami w Bielsku-Białej i Częstochowie,
• Biura Terenowe.”


5) w § 10:
a) po punkcie 14 dodaje się nowy punkt 14 a w brzmieniu:


„14 a) wykonywanie uprawnień i obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego z zakresu gospodarowania gruntami pokrytymi wodami i zajętymi pod urządzenia, o których mowa w pkt 1, w tym dokonywanie czynności cywilnoprawnych oraz występowanie przed właściwymi sądami oraz urzędami w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,”


b) w pkt 16 znak kropki zastępuje się przecinkiem,

c) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:


„17) współpraca i współdziałanie z administracją rządową, samorządami gminnymi i powiatowymi, służbami ochrony środowiska, sąsiednimi województwami, jak również współpraca przygraniczna — w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, w tym rozwoju systemów małej retencji wód, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich.”§ 2


Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, uwzględniający wprowadzone zmiany, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-07-2009 14:29:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713