Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:51:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/14/8/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku (z póĽniejszymi zmianami)

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienić uchwałę nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie: uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003” w ten sposób, że w załączniku do uchwały pod nazwą „Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej” na rok 2003


- w grupie inwestycji kontynuowanych z lat ubiegłych:
  1. w L.p. 13 w kolumnie 11 w miejsce dotychczasowej kwoty „1354” wpisać „2171”, a w kolumnie 12 wpisać kwotę „787”,

- w grupie inwestycji noworozpoczynanych:  1. w L.p. 4 w kolumnie 11 w miejsce dotychczasowej kwoty „2000” wpisać „2211”, a w kolumnie 12 wpisać kwotę „0”,

  2. w L.p. 16 w kolumnie 11 w miejsce dotychczasowej kwoty „848” wpisać „0”, a w kolumnie 12 wpisać kwotę „2662”,

  3. w L.p. 30 w kolumnie 2 w miejsce dotychczasowego zapisu „Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych przy SP 16 w Orzeszu Zawiści” wpisać „Urząd Miasta Orzesze”, w kolumnie 11 w miejsce dotychczasowej kwoty „178” wpisać „0”, a w kolumnie 12 wpisać „178”,

ujmując zmiany w treści jednolitej załącznika - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Dodatkowe środki pochodzące z rozliczeń lub przesunięć między realizowanymi inwestycjami, uwolnione po terminie 10 listopada 2003 roku, przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji ujętej w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy Sportowej” na rok 2003, w grupie inwestycji kontynuowanych z lat poprzednich – L.p. 13, realizowaną przez Gminę MiedĽna pod nazwą: „Budowa basenu krytego 25x12,5 m”.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713