Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:51:48

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/38/8/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Sieraków Śląski

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Sieraków Śląski, zwaną dalej aglomeracją o równoważnej liczbie mieszkańców 3 335 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Sieraków Śląski, przy ulicy Stawowej 2 a.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, gminie Ciasna, w miejscowości Sieraków Śląski.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2009 13:35:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713