Czas wygenerowania treści 2020-09-27 19:06:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/38/7/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie:
wyznaczenia Aglomeracji Ciasna

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 43 ust. 2 a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t. j. Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Wyznacza się Aglomerację Ciasna, zwaną dalej aglomeracją o równoważnej liczbie mieszkańców 5 994 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Ciasna, przy ulicy Zjednoczenia 137 a.

2. Aglomerację zlokalizowaną w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, gminie Ciasna, tworzą miejscowości: Ciasna, Glinica i Zborowskie.


§ 2


Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2009 13:34:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713