Czas wygenerowania treści 2020-08-09 10:05:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/35/4/2009 z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją zadania pod nazwą Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach

Na podstawie
art. 8 a, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Udziela się pomocy finansowej w łącznej wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) Gminie KuĽnia Raciborska na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją zadania pod nazwą Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Gminą KuĽnia Raciborska umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-03-2009 10:29:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713