Czas wygenerowania treści 2021-01-23 09:24:23

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/22/14/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku
w sprawie:
oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba" w Piekarach Śląskich nieruchomości w użytkowanie

Na podstawie
art. 18 pkt 19a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku
"Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną"
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 roku
w sprawie wykazu samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 145, poz. 941 z póĽn. zm.)
oraz art. 53 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)
§ 1


1. Oddać samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba" w Piekarach Śląskich, w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Piekarach Śląskich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:
nr 194/98, o pow. 0,4222 ha,
nr 195/122, o pow. 0,0005 ha,
nr 197/122, o pow. 0,0407 ha,
nr 232/95, o pow. 0,0190 ha,
nr 193/93, o pow. 0,2052 ha,
nr 209/91, o pow. 0,0445 ha,
nr 200/124, o pow. 0,0298 ha,
nr 208/91, o pow. 0,6095 ha,
nr 334/86, o pow. 0,7135 ha,
nr 203/121, o pow. 0,0605 ha,
nr 210/91, o pow. 0,0477 ha,
nr 177/123, o pow. 0,0065 ha,
nr 196/122, o pow. 0,0128 ha,
nr 199/124, o pow. 0,0012 ha,
nr 204/121, o pow. 0,0079 ha,

nr 206/125, o pow. 0,0084 ha
oznaczonych w km.11 d. 1 jedn. ewid. Piekary Śl. KW nr 49118

nr 454/95, o pow. 0,4003 ha km.11 d. 1 jedn. ewid. Piekary Śl.
nr 336/86, o pow. 0,1069 ha km.11 d. 1 jedn. ewid. Piekary Śl. KW nr 49117
nr 478/89, o pow. 0,8649 ha km.11 d. 1 jedn. ewid. Piekary Śl. KW nr 50701
nr 479/86, o pow. 0,3105 ha km.11 d. 1 jedn. ewid. Piekary Śl. KW nr 50701
2. Oddający w użytkowanie oświadcza, iż budynki i budowle trwale połączone z nieruchomościami gruntowymi wymienionymi w ust. 1 są wykazane i szczegółowo opisane w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazania Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa (sporządzonym w dniu 20 marca 2000 roku) oraz w Decyzji Wojewody Śląskiego Ppm V-7723/61/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku.
3. Postanowić, że nieruchomości objęte działaniem niniejszej uchwały tworzą fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba" w Piekarach Śląskich.

§ 2


Zobowiązać biorącego w użytkowanie, do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do prowadzenia na nich działalności zgodnie ze statutem.

§ 3


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Dyrektorem "Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba" w Piekarach Śląskich w tym zakresie stosownej umowy oddania w użytkowanie.

§ 4


Ustalić odpowiedzialnym za wykonanie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713