Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:55:01

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/21/22/2000 z dnia 19 czerwca 2000 roku
w sprawie:
oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Szpital Chorób Płuc" w Orzeszu nieruchomości w użytkowanie

Na podstawie
art. 18 pkt. 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku
"Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną"
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 roku
w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 145, poz. 941 z póĽn. zm.)
oraz art. 53 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej
§ 1


1. Oddać samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Szpital Chorób Płuc" w Orzeszu, w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Orzeszu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:
1181/13, o pow. 1,3616 ha km. 8 dod. 1 obr. Orzesze KW nr 59647
1102/251, o pow. 0,1032 ha km. 8 dod. 1 obr. Orzesze KW nr 59540
578/163, o pow. 0,4950 ha km. 10 dod. 2 obr. Orzesze KW nr 59647

2. Oddający w użytkowanie oświadcza, iż budynki i budowle trwale połączone z nieruchomościami gruntowymi wymienionymi w ust. 1 są wykazane i szczegółowo opisane w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazania Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa (sporządzonym w dniu 21 lutego 2000 roku) oraz w Decyzji Wojewody Śląskiego: Ppm V-7723/48/2000 z dnia 27 marca 2000 roku.

3. Postanowić, że nieruchomości objęte działaniem niniejszej uchwały tworzą fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Szpital Chorób Płuc" w Orzeszu.


§ 2


Zobowiązać biorącego w użytkowanie do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do prowadzenia na nich działalności zgodnie ze statutem.

§ 3


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Dyrektorem "Szpitala Chorób Płuc" w Orzeszu w tym zakresie stosownej umowy oddania w użytkowanie.

§ 4


Ustalić odpowiedzialnym za wykonanie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713