Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:53:37

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/20/10/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie:
oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe" w Częstochowie nieruchomości w użytkowanie

Na podstawie
art. 18 pkt. 19a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku
"Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną"
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 roku
"w sprawie wykazu samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej"
(Dz.U. Nr 145, poz. 941 z póĽn. zm.)
oraz art. 53 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej,
a także § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr I/15/6/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Kolumny Transportu
Sanitarnego w Częstochowie i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
§ 1


1. Oddać samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe" w Częstochowie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego:
1) Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15a oznaczonej jako działka:
Nr 50/3, k.m. 150, o pow. :0,0337 ha, nr KW 26018,
Nr 50/4, k.m. 150, o pow. :0,0035 ha, nr KW 26018,
Nr 50/5, k.m. 150, o pow. :0,0080 ha.
2) Nieruchomości gruntowej zabudowanej (Baza Transportowa) położonej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 113/115:
Nr 61, k.m. 46, o pow.: 0,4767 ha.
3) Nieruchomości gruntowej zabudowanej (Baza Transportowa) położonej w Częstochowie przy ul. Goszczyńskiego 29:
Nr 50/1, k.m. 250, o pow. 0,1631 ha, nr KW 17825,
Nr 52/1, k.m. 250, o pow. 0,0047 ha, nr KW 17825,
Nr 53, k.m. 250, o pow. 0,0516 ha, nr KW 17825,
Nr 54/4, k.m. 250, o pow. 0,0864 ha, nr KW 17825,
Nr 54/5, k.m. 250, o pow. 0,0023 ha, nr KW 17825,
Nr 55/4, k.m. 250, o pow. 0,2301 ha, nr KW 17825,
Nr 55/6, k.m. 250, o pow. 0,0342 ha, nr KW 17825s.
2. Oddający w użytkowanie oświadcza, iż wszystkie i budowle trwałe połączone z nieruchomościami gruntowymi wymienionymi w pkt. 1 są wykazane i szczegółowo opisane w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazania Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa (sporządzonym w dniu 6 grudnia 1999 roku) oraz w Decyzji Wojewody Śląskiego Ppm V-7723/37/2000 z dnia 7 marca 2000 roku (stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały).
3. Postanowić, że nieruchomości objęte działaniem niniejszej uchwały tworzą fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe" w Częstochowie.


§ 2


Zobowiązać biorącego w użytkowanie do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do prowadzenia na nich działalności zgodnie ze statutem.


§ 3


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w tym zakresie stosownej umowy oddania w użytkowanie.


§ 4


Ustalić odpowiedzialnym za wykonanie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713