Czas wygenerowania treści 2020-05-31 21:50:42

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/20/9/2000 z dnia 29 maja 2000 roku
w sprawie:
oddania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Rejonowe Pogotowie Ratunkowe" w Wodzisławiu Śląskim nieruchomości w użytkowanie

Na podstawie
art. 18 pkt. 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku
"Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną"
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 roku
"w sprawie wykazu samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej"
(Dz.U. Nr 145, poz. 941 z póĽn. zm.)
oraz art. 53 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej,
a także § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr I/15/8/99 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Kolumny Transportu
Sanitarnego w Rybniku i Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim
§ 1


1. Oddać samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej "Rejonowe Pogotowie Ratunkowe" w Wodzisławiu Śląskim w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego:
1) Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. Klasztornej 14 oznaczonej jako działka:
Nr 4502/226, k.m. 3, o pow. :0,1887 ha, nr KW 1145
2) Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 11 Listopada 14 oznaczonej jako działka:
Nr 764/60, k.m. 2, (w części ½), o pow.: 0,0171 ha, nr KW 17130,
Nr 729/60, k.m. 2 o pow. 0,0579 ha, nr KW 3094-J,
Nr 765/60, k.m. 2 o pow. 0,0989 ha, nr KW 3407-J.
3) Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 oznaczonej jako działka:
Nr 3530/156, k.m. 4, o pow. 0,0191 ha, nr KW 27155,
Nr 3532/158, k.m. 4, o pow. 0,0004 ha, nr KW 27155,
Nr 3405/156, k.m. 4, o pow. 0,1380 ha, nr KW 22380.
4) Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. dr L. Mendego 3 oznaczonej jako działka:
Nr 3030/339, k.m. 3, o pow. 0,0009 ha, nr KW 6173-W,
Nr 2947/174, k.m. 2, o pow. 0,0439 ha, nr KW 6173-W,
Nr 2949/156, k.m. 2, o pow. 0,0271 ha, nr KW 44565-W,
Nr 2951/161, k.m. 2, o pow. 0,1251 ha, nr KW 32625.
2. Oddający w użytkowanie oświadcza, iż budynki i budowla trwałe połączone z nieruchomościami gruntowymi wymienionymi w pkt. 1 są wykazane i szczegółowo opisane w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazania Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa (sporządzonym w dniu 11 paĽdziernika 1999 roku) oraz decyzji Wojewody Śląskiego Ppm V-7723/39/2000 z dnia 7 marca 2000 roku (stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały).
3. Postanowić, że nieruchomości objęte działaniem niniejszej uchwały tworzą fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Rejonowe Pogotowie Ratunkowe" w Wodzisławiu Śląskim.


§ 2


Zobowiązać biorącego w użytkowanie do korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do prowadzenia na nich działalności zgodnie ze statutem.


§ 3


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Dyrektorem Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w tym zakresie stosownej umowy oddania w użytkowanie.


§ 4


Ustalić odpowiedzialnym za wykonanie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713