Czas wygenerowania treści 2020-05-31 21:46:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/15/5/1999 z dnia 28 grudnia 1999 roku
w sprawie:
przejęcia przez Województwo Śląskie na własność, w drodze umowy, nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, oraz zobowiązania Zarządu Województwa Śląskiego do podjęcia działań związanych z przejęciem

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a w związku z art. 14 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z póĽn. zm.)
w związku z art. 4, art. 5 ust. 4 i art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej
(Dz. U. Nr 25, poz. 113 z póĽn. zm.)
oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 13 paĽdziernika 1998 roku -
- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póĽn. zm.)
§ 1


Przejąć w drodze umowy na własność Województwa Śląskiego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach, stanowiącą kompleks koszarowy zabudowany budynkami i budowlami, dla której to nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach KW 16818.


§ 2


Zobowiązać Zarząd Województwa Śląskiego do wystąpienia do Agencji Mienia Wojskowego o przekazanie na własność Województwu Śląskiemu, w drodze umowy, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.


§ 3


Zagospodarować przedmiotową nieruchomość na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Samorządu Województwa Śląskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz rekreacji poprzez utworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713