Czas wygenerowania treści 2020-07-13 13:40:03

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 8 pkt 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t. j. Dz. U. Nr 31 z 2005 roku, poz. 266 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, których treść stanowi załącznik do uchwały.


2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała własna Nr II/15/14/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-05-2006 11:50:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713