Czas wygenerowania treści 2021-01-23 08:40:16

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/45/4/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku
w sprawie:
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości

Na podstawie
art. 8 ust. 1 oraz 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
art. 51 ust. 2 i art. 56
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.)

§ 1


Z dniem 1 marca 2006 roku tworzy się, w wyniku przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości, wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną w formie jednostki budżetowej - pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości.


§ 2


Nadaje się statut Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Przydziela się utworzonej jednostce:


1) składniki majątkowe zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości,


2) stanowiący własność Województwa Śląskiego, wynoszący 34/100 części udział w nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Grabowej 1 a, określonej jako zabudowana działka nr 1/29 o powierzchni 0,1578 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KW nr 44429, przez oddanie w trwały zarząd.


§ 4


Pracowników gospodarstwa pomocniczego przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa na zasadzie określonej w art. 231 Kodeksu pracy.


§ 5


Na nowo utworzoną jednostkę budżetową przechodzą prawa i obowiązki zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego wynikające z:


1) zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z wpłaconymi kaucjami,


2) zawartych umów na dostawy mediów,


3) zawartych umów na obsługę nieruchomości,


4) zawartych umów ubezpieczenia nieruchomości.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-03-2006 11:11:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713