Czas wygenerowania treści 2021-01-28 16:54:15

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/32/6/2005 z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie:
utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
w związku z art. 18 a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z póĽn. zm.)

§ 1


Postanawia się utworzyć rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz ustala się następujące Ľródła dochodów własnych tego rachunku:


a) opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania,


b) opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie,


c) opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych,


d) kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,


e) opłaty za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele,


f) opłaty za przeprawy promowe,


g) opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,


h) kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, oraz za przekroczenie powierzchni zajęcia określonej w zezwoleniu,


i) kary pieniężne za wybudowanie bądĽ przebudowę zjazdu bez zezwolenia, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz za użytkowanie zjazdu po terminie wynikającym z zezwolenia,


j) opłaty z tytułu umów najmu, dzierżawy albo użyczenia gruntów w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami użytkowników ruchu,


k) opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy zlokalizowanych w pasie drogowym kanałów technologicznych służących umieszczaniu urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej.


§ 2


Określa się, że dochody własne uzyskane ze Ľródeł wymienionych w § 1 przeznaczone będą na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-02-2006 13:52:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713